القاب کشور ها ........ - 1390-11-09 19:03:00
یک روز ........... - 1390-11-09 19:02:00
اردو مدرسه و نظر برايه دوست خوب - 1390-11-08 20:35:00
- 1398-09-01 13:58:00
اطلاعیه خیلی مهم - 1398-09-12 14:40:00
عشق من........ - 1390-09-02 21:39:00
آسمان من.......... - 1390-09-02 21:34:00
عشق - 1390-09-02 21:13:00
تو این دنیا........... - 1390-08-26 15:18:00
هشت اصل مهم برای زندگی بیست - 1390-08-26 14:59:00
داستان چرچيل ............ - 1390-08-19 15:18:00
چقد دوست داشتم............ - 1390-08-19 15:17:00
داستان عشق واقعی........... - 1398-08-16 23:50:00
قبرمن........... - 1390-08-14 14:57:00
خسته ام......... - 1390-08-14 14:52:00
انتظار - 1390-08-14 14:49:00
خداجون میشه؟؟؟؟؟؟؟؟ - 1390-08-14 14:46:00
چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - 1390-08-13 14:24:00
بيوگرافي يونگ سنگ......... - 1390-08-12 16:36:00
تولد عشقم يونگ سنگ - 1390-08-12 16:11:00
دوستت دارم - 1390-08-11 16:04:00
غروب - 1390-08-11 15:36:00
ي روزي - 1390-08-11 15:20:00
- 1390-08-11 15:11:00
پدر ژپتو........ - 1390-08-08 21:59:00
بارانی - 1390-08-08 21:54:00
قله آرزوها - 1390-07-28 11:09:00
تنهايي - 1390-07-23 14:36:00
بي من مرو - 1390-07-23 14:18:00
عادت - 1390-07-23 13:58:00
ميدوستمت - 1390-07-22 20:24:00
اندوه - 1390-07-22 20:04:00
عاشق - 1390-07-22 20:02:00
عشق - 1390-07-22 20:00:00
شعر"بعدها" - 1390-07-10 14:01:00
هاليوود در دانشگاه - 1390-07-07 22:20:00
- 1390-07-07 22:13:00
چندجمله خوشمل - 1390-07-07 22:13:00
پست ثابت - 1398-07-07 21:59:00
زندگی - 1390-07-07 21:59:00